Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 21 Апреля 2021    03:39:29
Житомир » Мой блог » alliancegrouppl » 2017 » Март » 25
alliancegrouppl Освіта в Польщі. Вищі навчальні заклади

alliancegrouppl


Оценка: 5.0/5 Голосов: 1

Освіта в Польщі. Вищі навчальні заклади

25 Марта 2017, 18:15:48 900 5.0 0

Вища освіта є невід’ємною частиною освітньої сис­теми Польщі. У вищих навчальних закладах функціону­ють денна, заочна й вечірня форми навчання (у деяких є екстернатура). Виші можуть бути державними та при­ватними. Враховуючи, що Польща дотримується норм Болонського процесу в Європейській вищій освіті, вища освіта тут базується на трирівневій структурі й реалізу­ється за Європейською кредитною трансферно-накопичу­вальною системою (ECTS). Європейські стандарти вищої освіти надають можливість студентам отримати визнання своїх кваліфікацій в інших країнах Європейського Союзу.

Навчальний рік поділяється на два семестри, по­чинається 1 жовтня и закінчується в середині липня. Умови вступу і терміни рекрутації встановлюються без­посередньо вищими навчальними закладами та можуть відрізнятися. Передбачена електронна система реєстра­ції, яка може бути платною. Більш детальну інформацію треба дивитися на офіційній сторінці обраного вищого навчального закладу.
 

Процес навчання у віршах Польщі поділяється на цикли.


Навчання першого циклу, яке триває 3-4 роки, дозволяє отримати професійну кваліфікацію бакалавра (licencjat) або інженера (inżynier) – у галузі проектування, сільського господарства чи економіки. Даний тип навчан­ня спрямований на підготовку студентів для майбутнього працевлаштування або для продовження навчання за ма­гістерською програмою.

Навчання другого циклу – це магістерська про­грама, яка триває 1,5-2 роки після навчання першого ци­клу й дозволяє отримати професійну кваліфікацію магістра (magister або еквівалентний ступінь – залежно від курсу). Навчання спрямоване на одержання теоретичних знань, а також застосування й розвиток творчих навичок. У дисци­плінах, пов’язаних із мистецтвом, акцент ставиться на роз­виток творчості й талантів. Магістри можуть приступити до навчання за докторською програмою (навчання третього циклу). Для іноземців, які мають рівень бакалавра, є можли­вість відразу вступити на магістерську програму.

Крім того, для деяких напрямків навчання передба­чені програми тривалого циклу – магістерська програма, що триває безперервно 4,5-6 років. Такий єдиний тип нав­чання заснований на інтегрованій програмі, яка включає базові курси та курси поглибленої спеціалізації. Навчання за цією програмою забезпечить отримання кваліфікації, що відповідає ступеню магістра другого циклу. До таких на­прямків відносяться:
 • – акторська майстерність;
 • – реставрація та консервація творів мистецтва;
 • – канонічне право;
 • – стоматологія;
 • – право;
 • – медичний аналіз;
 • – медицина;
 • – виробництво й фотографія;
 • – фармацевтична справа;
 • – психологія;
 • – ветеринарна медицина.

Навчання третього циклу – це докторські про­грами, які тривають 3-4 роки й доступні для випускників магістерської програми. Після проходження докторської програми можна отримати науковий ступінь доктора (PhD), що пропонується університетами й деякими дослід­ницькими інститутами (відділеннями Польської академії наук). Докторський ступінь (PhD) присуджується кандида­там, які подали й успішно захистили докторську дисерта­цію перед комісією, а також склали докторські іспити.

Деякі вищі навчальні заклади пропонують після- дипломну освіту на підставі вже отриманого диплома магістра або спеціаліста. Навчання, як правило, платне, триває 1-1,5 року. Після складання екзаменів або напи­сання дипломної роботи слухач отримує свідоцтво про закінчення післядипломної освіти.

Іноземні студенти мають право навчатися на таких самих умовах, що і громадяни Польщі, – безко­штовно за денною програмою в державному вищому навчальному закладі за умови досконалого володін­ня польською мовою і якщо абітурієнт:
 • – отримав дозвіл на проживання в Республіці Поль­ща;
 • – отримав статус біженця, наданий Республікою Польща;
 • – отримав тимчасовий захист на території Республі­ки Польща;
 • – є мігруючим працівником, громадянином країни ЄС/Європейської економічної зони або членом сім’ї мігруючих працівників країни ЄС/Європейської еко­номічної зони;
 • – отримав довгостроковий дозвіл на проживання в ЄС;
 • – є громадянином країни ЄС/Європейської еконо­мічної зони з правом постійного проживання;
 • – має дійсну Карту поляка.

Крім того, існують різні державні бюджетні фор­ми фінансової допомоги для студентів, які навчають­ся на умовах, що застосовуються до громадян Польщі, а саме:
 • – матеріальна допомога;
 • – спеціальна допомога для інвалідів; стипендія кращим студентам, що присуджуєть­ся ректором;
 • – стипендія за академічні досягнення, що прису­джується міністром;
 • – стипендія за видатні спортивні досягнення, що присуджується міністром;
 • – оплата посібників.

У всіх інших випадках студент-іноземець може вчитися у вищих навчальних закладах на підставі правил, що визначені в рамках: міжнародних угод;
 • – угод, укладених між вищим навчальним закла­дом та іноземною організацією;
 • – рішення міністра, компетентного в галузі вищої освіти;
 • – рішення ректора вищого навчального закладу. У вищезазначених випадках студент-іноземець

може:
 • – отримати стипендію від польського партнера;
 • – навчатися на основі базової оплати за навчання;
 • – навчатися безкоштовно без права на стипендію;
 • – отримати стипендію від університету, який від­правляє студента на навчання;
 • – отримати стипендію від польських вищих на­вчальних закладів.

Варто зазначити: студенти, на яких не розповсю­джуються правила, що застосовуються до громадян Поль­щі, не зобов’язані змагатися з іншими студентами для того, аби вступити до вишу. Але студенти-іноземці повин­ні платити за освіту відповідно до вимог вищого навчаль­ного закладу.

Вимоги щодо правил вступу до вищих навчаль­них закладів Польщі треба дивитися безпосередньо на сторінці вишу, якому віддається пріоритет. Стандартними вимогами є:
 • – підтвердження достатніх знань мови викладан­ня для вступу на обраний курс;
 • – атестат зрілості, а при вступі на навчання дру­гого або третього циклу – диплом попереднього навчального циклу (наприклад, диплом бакалавра необхідний для вступу на магістратуру) та його пе­реклад, завірений присяжним перекладачем.

Але варто пам’ятати, що навчальний заклад може мати додаткові вимоги щодо документів і правил вступу, про які можна дізнатися на офіційній сторінці вишу.

Администрация сайта zhzh.info может не разделять точку зрения авторов опубликованных материалов и ответственность за них не несет.

Блоги на эту тему:
Комментариев: 0


Объявления:

Читайте ЖЖ.инфо