Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 22 Января 2022    10:29:19
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2013 » Декабрь » 4 » 10:03:26

В Житомирском горсовете для борьбы с коррупцией создают новый отдел

04 Декабря 2013, 10:03:26 4651 15

В Житомирском горсовете для борьбы с коррупцией создают новый отдел Для борьбы с коррупцией в исполнительных органах Житомирского горсовета депутатам будет предложено создать новый отдел – «По вопросам предотвращения и выявления коррупции, взаимодействия с правоохранительными органами Житомирского городского совета».

Об этом говорится в соответствующем проекте решения Житомирского горсовета, опубликованным 2 декабря на сайте органа местного самоуправления.

Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции, взаимодействия с правоохранительными органами Житомирского городского совета (далее - отдел ) является самостоятельным исполнительным органом городского совета, подотчетен и подконтролен совету, его создавшему, и подчинен его исполнительному комитету, мэру.

Публикуем дополнение к проекту решения о положении про новый отдел:


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань запобігання та виявлення корупції,взаємодії з правоохоронними органами Житомирської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами Житомирської міської ради (далі – відділ) є самостійним виконавчим органом міської ради, підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.
2. Відділ має статус уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Житомирської міської ради, забезпечення виконання повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародним договорами України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
4.Основними завданнями відділу є:
4.1. підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції у виконавчих органах Житомирської міської ради;
4.2.надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства у виконавчих органах Житомирської міської ради;
4.3.проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції у виконавчих органах Житомирської міської ради;
4.4.проведення перевірки фактів своєчасності подання посадовими особами Житомирської міської ради та її виконавчих органів декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;
4.5. здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у виконавчих органах Житомирської міської ради;
4.6. запобігання, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією серед працівників виконавчих органів Житомирської міської ради;
4.7. забезпечення взаємодії із правоохоронними органами з питань протидії корупції у виконавчих органах Житомирської міської ради;
4.8. забезпечення сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;
4.9. узагальнення інформації щодо стану громадського порядку та злочинності у місті;
4.10. організація в установленому порядку заслуховування на сесіях міської ради інформувань керівників органів внутрішніх справ міста про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території міста;
4.11. створення умов для розвитку і діяльності правоохоронних органів, громадських формувань з охорони громадського порядку, розширення мережі цих формувань;
4.12. взаємодія з керівниками політичних партій, громадських організацій і рухів з метою недопущення порушення законів України при проведення ними демонстрацій, мітингів, пікетувань та інших масових заходів.
ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ
5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
5.1. З питань запобігання та виявлення корупції:
5.1.1.розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням у виконавчих органах Житомирської міської ради;
5.1.2.надає посадовим особам виконавчих органів Житомирської міської ради роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
5.1.3.вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб виконавчих органів Житомирської міської ради, вносить міському голові пропозиції щодо усунення таких ризиків;
5.1.4. надає посадовим особам виконавчих органів Житомирської міської ради допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;
5.1.5. у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідну посадову особу для подання нею письмового пояснення та/або виправленої декларації;
5.1.6. у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами виконавчих органів Житомирської міської ради, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;
5.1.7.веде облік працівників виконавчих органів Житомирської міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
5.1.8.взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
5.1.9. розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчих органів Житомирської міської ради до вчинення корупційних правопорушень;
5.1.10. організовує проведення в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у виконавчих органах Житомирської міської ради з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства;
5.1.11. розробляє та координує заходи щодо забезпечення безпеки діяльності працівників виконавчих органів Житомирської міської ради та їх захисту від протиправних посягань під час виконання службових обов’язків;
5.1.12. узагальнює інформацію про здійснення заходів з реалізації визначеної Президентом України Національної антикорупційної стратегії, виконання заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції та подає звіти спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики у встановлені терміни;
5.1.13. готує аналітичні довідки про стан дотримання законності у виконавчих органах Житомирської міської ради;
5.1.14. виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
5.2. З питань взаємодії з правоохоронними органами:
5.2.1. створює умови для розвитку правових відносин, взаємодії виконавчих органів Житомирської міської ради з правоохоронними органами;
5.2.2. готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету;
5.2.3. сприяє правоохоронним органам міста, районним у місті радам, громадським формуванням з охорони громадського порядку, у вирішенні питань діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку;
5.2.4. готує міському голові пропозиції щодо створення сприятливих умов для діяльності правоохоронних органів, розробляє проекти програм, розпорядчих актів за напрямом діяльності;
5.2.5. розробляє інструктивно-методичні документи для забезпечення виконання покладених завдань;
5.2.6. надає організаційно-методичну допомогу закладам, з якими взаємодіє з питань правоохоронної діяльності;
5.2.7. сприяє дотриманню законодавства органами і структурами, з якими взаємодіє з питань правоохоронної діяльності;
5.2.8. бере участь у загальноміських заходах, зборах, нарадах правоохоронних структур;
5.2.9. вносить міській раді, міському голові, виконкому міської ради узгоджені спільно з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України питання щодо створення належних умов для служби та відпочинку особового складу органів внутрішніх справ;
5.2.10. веде облік виконання контрольних документів за напрямами роботи;
5.2.11. вживає відповідно до чинного законодавства заходи для зміцнення зв’язків органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами міста;
5.2.12. забезпечує виконання доручень міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради;
5.2.13. виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень;
5.3. розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, що належать до компетенції відділу.
IV. ПРАВА
6. Відділ має право:
6.1.отримувати від виконавчих органів Житомирської міської ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;
6.2. отримувати від працівників виконавчих органів Житомирської міської ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
6.3. ініціювати перед міським головою питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підпри-ємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань;
6.4. розглядати та перевіряти звернення громадян, громадських орга-нізацій, підприємств, установ, організацій щодо дій працівників виконавчих органів Житомирської міської ради, які містять ознаки корупційних діянь, інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, та можливі ознаки злочинів у сфері службової діяльності, виявлення та аналіз причин, що призвели до скарг, підготовка пропозицій щодо притягнення до відповідальності працівників, дії чи бездіяльність яких призвели до надходження обґрунтованих скарг;
6.5. працівники відділу під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень виконавчих органів Житомирської міської ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки);
6.6. працівники відділу можуть залучатися до проведення:
6.6.1. експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються посадовими особами, Житомирською міською радою та її виконавчим комітетом з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;
6.6.2. внутрішнього аудиту в частині дотримання вимог антикорупцій-ного законодавства;
6.7. брати участь у засіданнях колегій, нарадах та інших заходах з питань запобігання та протидії корупції, діяльності правоохоронних органів;
6.8. скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу;
6.9. взаємодіяти під час виконання покладених завдань з підприєм-ствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.
V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
7. Структура відділу, його штатний розпис затверджується міським головою.
8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї міським головою на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою передбаченою законодавством.
На посаду начальника відділу призначається особа з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та має стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
9.Начальник відділу:
9.1. Здійснює свою діяльність у межах наданих йому повноважень відповідно до Положення про відділ.
9.2. Організовує роботу відділу щодо виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням, розпорядженнями міського голови, планами роботи відділу на відповідний період, і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
9.3 Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
9.4. Контролює виконання завдань працівниками відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавчої дисципліни.
9.5. Розробляє і вносить на затвердження міському посадові інструкції працівників відділу.
9.6. Забезпечує добір та розстановку кадрів відділу, підготовки, додержання ними законності та службової дисципліни, за необхідності надає пропозиції міському голові щодо ротації кадрів на окремих посадах, сприяє підвищенню професійної та ділової кваліфікації працівників відділу, проводить з ними навчання.
9.7. Вимагає від підлеглих чіткого, своєчасного та якісного виконання завдань і функцій, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями. Здійснює оцінку результатів роботи, ділових та професійних якостей працівників відділу.
9.8. Координує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами Житомирської міської ради.
9.9. За дорученням міського голови представляє відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, що пов’язані з діяльністю відділу.
9.10. Вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо:
9.10.1. вдосконалення структури, зміни та перерозподілу штатної чисельності підрозділу з урахуванням обсягів роботи, заохочення працівників відділу, накладення на них дисциплінарних стягнень;
9.10.2. призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, присвоєння їм рангів посадових осіб місцевого самоврядування, а також заохочення та притягнення до відповідальності працівників відділу;
9.11. Здійснює у межах компетенції особистий прийом громадян, забезпечує розгляд скарг на дії працівників, надає доручення щодо їх перевірки та готує за їх результатами відповідні розпорядження.
9.12. Запитує в установленому порядку від інших виконавчих органів Житомирської міської ради інформацію та відомості, необхідні для виконання покладених на відділ завдань, підготовки узагальнених матеріалів для доповіді міському голові.
9.13. За наявності підстав ініціює перевірки діяльності окремих виконавчих органів Житомирської міської ради та службові розслідування стосовно їх працівників. За фактами виявлених порушень вносить міському голові пропозиції про вжиття заходів реагування (усунення виявлених недоліків, причин та умов, що сприяють ним, та застосування заходів дисциплінарного впливу).
9.14. Організовує взаємодію відділу з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, іншими правоохоронними і контролюючими органами з питань обміну інформацією та проведення спільних заходів щодо боротьби з корупцією та забезпечення безпеки працівників виконавчих органів міської ради.
9.16. Підписує та візує документи у межах своїх повноважень.
9.17. Подає до спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики звіт за визначеною формою у встановлені терміни про проведену роботу.
9.18. Бере участь, при необхідності, у засіданнях виконавчого комітету Житомирської міської ради, нарадах, семінарах.
10. Відділ має свій кошторис та печатку.
11. Відділ, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими виконавчими органами Житомирської міської ради, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності.
12. Діловодство відділу ведеться в порядку, встановленому чинним законодавством та відомчими нормативно-правовими актами, згідно з номенклатурою справ виконавчого комітету Житомирської міської ради.
  13. Вимоги начальника відділу, що стосується дотримання антикорупційного законодавства, є обов’язковими для посадових осіб місцевого самоврядування всіх виконавчих органів Житомирської міської ради.
Секретар міської ради Л.В. Цимбалюк
Начальник відділу кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування Н.Ф. Хабарова


Новый отдел будет 31-м в Житомирском горисполкоме.

Как стало известно «Журналу Житомира» - аналогичный отдел месяц назад был создан в Луцком горсовете. В Харькове похожие функции исполняет департамент контроля, а в Виннице антикорупционная политика возложена на заместителя мэра и директора Департамента правовой политики и качества. В Киевской горгосадминистрации работает Управление по вопросам правоохранительной работы, предотвращения и противодействия коррупции.


Тэги: коррупция, чиновники, Житомир, отдел по борьбе с коррупцией, житомирский горсовет, горисполком

Новости партнеров
Комментариев: 15
Andrey_zh
1 Andrey (Andrey_zh)   • 10:17:56, 04 Декабря 2013 [Материал]

Сами против себя начали бороться )
asercbr_zt
11 Андрей (asercbr_zt)   • 18:20:04, 04 Декабря 2013 [Материал]

Quis custodiet ipsos custodes (с) :)
Jafar_zt
2 Иван Комаровский (Jafar_zt)   • 10:26:07, 04 Декабря 2013 [Материал]

зачем отдел создавать ? направьте для разбирательства беркут.
Ivan_Magregor
3 Ivan (Ivan_Magregor)   • 10:29:20, 04 Декабря 2013 [Материал]

Неплохая инициатива, но полномочий у организации явно маловато для поставленной задачи.
mseb
4 Михаил (mseb)   • 10:43:29, 04 Декабря 2013 [Материал]

Молодцы, столько отделов создают для борьбы с коррупцией... Только вот нигде в мире их столько нет, и коррупции столько нет... Может не в числе отделов дело? Как можно искоренить коррупцию в стране, если она (коррупция) овладела высшими чинами страны?
telefon
15 джавахарлал нюру (telefon)   • 21:51:23, 05 Декабря 2013 [Материал]

Есть милиция и СБУ! Нахрена эти дармоеды!
Они ж там все кореша и кумовья!
Drug
5 Drug (Drug)   • 11:12:45, 04 Декабря 2013 [Материал]

пчелы против меда?
впрочем, посмотрим... по результатам. Ибо поле деятельности напаханное.
prof
6 Тарас (prof)   • 11:44:50, 04 Декабря 2013 [Материал]

створують новий відділ проти корупції який буде підпорядкований мерові і покривати його корупцію
garold
7 Кonstantin (garold)   • 13:38:17, 04 Декабря 2013 [Материал]

По моему такой орган должен быть не зависимым.
Непідуза200піду400
8 Непідуза200піду400 (Непідуза200піду400)   • 14:52:25, 04 Декабря 2013 [Материал]

нахера
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:15:16, 04 Декабря 2013 [Материал]

Сразу Вам называю коррупционеров:Аврамчук Г,В, и Крутоус Анна Сергеевна и Шундрик -это наша юстиция. Главные корупционеры Житомира. Но Шундрика надо поставить на первое место.
waawz
10 Vlad (waawz)   • 17:17:00, 04 Декабря 2013 [Материал]

пчёлы против мёда.
1-10 11-13
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:


Останні новини Житомира

Система Orphus