Живой Журнал

Главная » Новости » Город » 2014 » Август » 19 » 17:08:41

В Житомире хотят разработать механизм сотрудничества старшего по дому с ЖЭКом и горсоветом

19 Августа 2014, 17:08:41 4477 44
В Житомире хотят разработать механизм сотрудничества старшего по дому с ЖЭКом и горсоветом

В Житомире депутат горсовета предлагает на местном уровне утвердить законодательно некое положение, которое является механизмом взаимодействия между старшим по дому, ЖЭКом и управлением жилищного хозяйства Житомирского горсовета.

Об этом говорится в проекте решения горсовета  «Положение «О взаимодействии старшего по дому с КПЖРЭП и управлением жилищного хозяйства», который был опубликован на сайте горсовета. Внизу есть приписка, что подал проект в горсовет депутат Александр Величко.

«Журнал Житомира» предлагает читателям ознакомится с предложенной инициативой депутата и высказать свое мнение о ней в комментариях. 


Україна
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Проект РІШЕННЯ


ПОЛОЖЕННЯ
«Про взаємодію старшого по будинку
з КП ВЖРЕП та управлінням житлового
господарства»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Старший по будинку - представник мешканців житлового будинку, який має свою частку приватизованого житлового фонду в будинку, постійно проживає в будинку та здійснює громадський контроль за діяльністю обслуговуючого підприємства, якісними та кількісними показниками наданих житлово-комунальних послуг.

КП ВЖРЕП - суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлової послуги споживачу з утримання будинку і прибудинкової території відповідно до умов договору.

Управління житлового господарства - орган Житомирської міської ради, що здійснює загальне управління галуззю житлового господарства міста, координує роботу КП ВЖРЕПів, співпрацює з старшими по будинках на умовах доступності, толерантності, взаємної відповідальності.

2. Старший по будинку обирається у кожному багатоквартирному житловому будинку міста (в 9-ти поверхових будинках на 3 під’їзди, 5-ти поверхових на 6 під’їздів - один старший по будинку; в 9-ти поверхових будинках на 4 і більше під’їздів - два старших по будинку (побудинковий комітет) з метою залучення населення до співпраці з підприємствами житлового господарства:
  • по забезпеченню збереження житлового фонду;
  • дотриманню технічних та санітарно-гігієнічних норм при утриманні і експлуатації будинків, споруд та прибудинкових територій;
  • для здійснення контролю з боку мешканців будинку за відповідністю житлово- комунальних послуг їх кількісним та якісним показникам визначених в договорі про надання житлово-комунальних послуг.
3. Старший по будинку здійснює свою діяльність в межах повноважень, визначених даним Положенням та відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Дане Положення є обов'язковим для врахування в роботі всіма суб'єктами задіяних в надані та споживанні житлово-комунальних послуг.

II. ОБРАННЯ ТА ПЕРЕОБРАННЯ СТАРШОГО ПО БУДИНКУ

2.1. Старший по будинку обирається (переобирається) серед мешканців будинку на загальних зборах мешканців будинку, які організовуються обслуговуючим КВЖРЕП або за ініціативою мешканців будинку, терміном на З роки, з обов'язковим оформленням відповідного протоколу зборів згідно з додатком 2 до цього Положення.

2.2. Загальні збори мешканців будинку вважаються такими, що відбулися, незалежно від кількості присутніх осіб, за умови, що не пізніше ніж за 5 днів, інформація про дату та час їх проведення була розміщена на дошках оголошень в загальнодоступному місці або була надана власникам кожної квартири під підпис. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування. Протокол загальних зборів про обрання старшого по будинку з підписами мешканців передається до КП ВЖРЕП.

2.3. КП ВЖРЕП міської ради протягом 5-ти робочих днів, з моменту отримання відповідного протоколу загальних зборів мешканців, звертається до управління житлового господарства міської ради для оформлення та видачі посвідчення.

2.4. На підставі протоколу зборів по обранню старшого будинку та відповідного звернення керівника КП ВЖРЕП, управління житлового господарства міської ради готує проект рішення на чергове засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради, який своїм рішенням затверджує персональний склад та видає старшому по будинку посвідчення встановленого зразку, згідно з додатком 3 до цього Положення, термін дії якого становить 3 (три) роки.

2.5. Термін посвідчення може бути продовжений шляхом внесення управлінням житлового господарства міської ради відповідного запису в посвідчення, якщо на загальних зборах мешканців будинку старшого по будинку переобрано на наступний термін.

2.6. Ініціювати питання проведення зборів мешканців щодо переобрання старшого по будинку може:

  • старший по будинку;
  • КП ВЖРЕП у випадках, передбачених цим Положенням; не менше 1/10 власників квартир відповідного житлового будинку, шляхом дотримання процедури, передбаченої п. 2.2.
7. Протокол та Список загальних зборів (додаток 1) складаються у трьох примірниках, які підписуються головою та секретарем зборів і надсилаються по одному примірнику до КП ВЖРЕП та до управління житлового господарства міської ради, один примірник протоколу зберігається у старшого по будинку.

8. Старший по будинку звітує про свою діяльність на загальних зборах мешканців будинку не рідше одного разу на рік або на вимогу не менше ніж 1/10 власників квартир будинку, що засвідчується їх підписами.

9. У разі незгоди старшого по будинку звітувати за виконану роботу, ініціативна група мешканців будинку невідкладно ініціює проведення загальних зборів мешканців будинку, де дається оцінка його роботі, а у разі необхідності пропонуються інші кандидатури на цю виборну посаду.

III. ПРАВА СТАРШОГО ПО БУДИНКУ

3.1. Представляти інтереси та права мешканців будинку в усіх підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, а також у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування.

3.2. Отримувати в установленому порядку від керівництва обслуговуючого КП ВЖРЕП та виконавців робіт (надавачів послуг) інформацію для ознайомлення: акти виконаних в будинку робіт, наряди-завдання, що стосуються робіт в будинку, довідки, звіти по обслуговуванню будинку, включаючи побудинковий облік витрат за звітний період, в межах чинного законодавства.

3.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи обслуговуючих підприємств, шляхом подання письмових рекомендацій.

3.4. Користуватися пільгою в розмірі 100% знижки плати за надану послугу з утримання будинків, споруд та прибудинкової території, незалежно від кількості членів родини, що проживають в квартирі та її площі.

3.5. Отримувати від підприємства житлового господарства та інших підприємств, які надають послуги з утримання житла, інформацію щодо вартості та формування тарифів, змін до чинного законодавства в сфері житлово-комунального господарства.

3.6. Проводити збори з мешканцями будинку, на яких обговорювати проблемні питання щодо утримання будинку, з оформленням протоколів, та доводити вимоги мешканців до керівництва КП ВЖРЕП.

3.7. Ініціювати на зборах мешканців будинку питання про створення будинкових комітетів, згідно ЗУ «Про самоорганізацію населення», та ОСББ.

3.8. Брати участь у комісіях з огляду житлових будинків (весняні, осінні) по визначенню обсягів поточного і капітального ремонтів, проводити періодичні громадські перевірки технічного стану житлових будинків та їх устаткування, за участю представників від мешканців будинку і виробників (виконавців) житлово-комунальних послуг.

3.9. Вимагати від керівництва КП ВЖРЕП надання назв нормативно-правових актів, якими регулюються питання надання житлових послуг з утримання будинку і прибудинкової території, з посиланням на статті та дати їх прийняття, для всебічного ознайомлення та аналізу.

3.10. Отримувати інформацію на зборах старших по будинкам про зміни тарифу, реорганізації та зміни, що мають відбутися в обслуговуючому їх КП ВЖРЕПі.

3.11. Вимагати від керівництва КП ВЖРЕПів ініціювати перед управлінням житлового господарства питання про включення їх будинків в титул капітального ремонту на поточний та наступний рік.

3.12. Брати участь у сесіях міської ради та засіданнях виконавчого комітету, де вирішуються питання, що стосуються їх будинків.

IV. ОБОВ'ЯЗКИ СТАРШОГО ПО БУДИНКУ

4.1. Здійснювати контроль кількості і якості отриманих житлово-комунальних послуг по будинку у відповідності до договірних умов.

4.2. Брати участь у формуванні КП ВЖРЕПами графіків поточного ремонту, обслуговування димовентиляційних каналів та очищення місць загального користування.

4.3. Брати участь в проведенні зустрічей зі старшими по будинку, які проводяться КП ВЖРЕПом щокварталу, та інформувати мешканців про їх результати.

4.4. Доводити до мешканців будинку вимоги обслуговуючого КП ВЖРЕП, правил проживання у багатоквартирному будинку, користування місцями спільного користування та прибудинковою територією.

4.5. У разі звернення мешканців будинку, інформувати їх про виконані роботи КП ВЖРЕПом, якість, вартість та надавати іншу інформацію, отриману від житлового підприємства, управління житлового господарства міської ради та інших дотичних суб’єктів.

4.6. Ініціювати збори з мешканцями будинку, на яких обговорювати проблемні питання щодо утримання будинку з оформленням протоколів та доводити вимоги мешканців до керівництва КП ВЖРЕП.

4.7. Контролювати та впливати (шляхом профілактичних бесід) на своєчасність поточної оплати за утримання житла та надання комунальних послуг мешканцями будинку.

4.8. Сприяти мешканцям у розгляді їх звернень керівництвом КП ВЖРЕП.
4.9. Надавати на вимогу КП ВЖРЕП інформацію про мешканців, які порушують правила утримання житлових будинків та прибудинкової території, санітарний стан та порушують громадський порядок.

4.10. Брати участь в організації КП ВЖРЕП зустрічей з мешканцями житлового будинку щодо прийняття останніми дольової участі в фінансуванні капітального ремонту.

4.11. В своїй діяльності керуватися Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови та рішеннями міської ради і виконавчого комітету, прийнятими в межах їх компетенції, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

4.12 Володіти інформацією щодо вимог нормативно-правових актів з питань виробництва і надання житлово-комунальних послуг, у разі необхідності доводити її до відома мешканців будинку.

4.13. Брати участь у склад ані актів - претензій про невідповідність фактично наданих житлово-комунальних послуг обслуговуючим підприємством та підписувати їх, згідно ст.18 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

V. ПРАВА ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

5.1. Ініціювати проведення позачергових загальних зборів мешканців по
переобранню старшого по будинку, в разі неналежного виконання ним своїх обов'язків,
покладених цим Положенням, за умови дотримання п. 2.2. Положення та вважати такі збори дійсними, якщо в них візьмуть участь не менше 1А мешканців будинку, що мають відповідну реєстрацію.

5.2. Залучати старших по будинку для розгляду звернень мешканців.

5.3. Залучати старших по будинку для організації спільних заходів
(в т.ч. суботники) по утриманню житлового будинку та прибудинкової
території силами мешканців.

5.4. Вимагати від старшого по будинку здійснювати контроль над благоустроєм будинку та прибудинкової території, повідомляти про стихійні звалища сміття, які утворюються поблизу будинку.

VI. ОБОВ'ЯЗКИ КП ВЖРЕП ТА ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО НАДАЮТЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

6.1. Організація заходів щодо ведення по кожному житловому будинку, який обслуговується підприємством, архівних справ до складу яких входять: технічна документація по житловому комплексу, плани, схеми, графіки виконання робіт по будинку, протоколи зборів з мешканцями будинку, акти виконаних робіт, наряди-завдання, облік надходжень та витрат, звернення мешканців і пропозиції по обслуговуванню будинку та будь-яка інша інформація стосовно даного будинку. Термін зберігання данних документів становить не менше 3-х років.

6.2. Наказом керівника підприємства житлового господарства призначається відповідальна особа за комплектацію, ведення та зберігання архівних справ по житловим будинкам.

6.3. Наказом керівника КП ВЖРЕП, з числа інженерно-технічних працівників призначаються відповідальні особи по роботі зі старшим по будинку (організація зборів з мешканцями будинку, доведення інформації щодо обслуговування житлового комплексу, оформлення відповідних документів щодо утримання будинку і передачі їх до архівних справ тощо), про що мешканцям невідкладно повідомляється через оголошення на відповідних дошках в будинках або в інший спосіб.

6.4. Надавати старшому по будинку інформацію щодо вартості та формування тарифів, змін до чинного законодавства в сфері житлово-комунального господарства за його усною чи письмовою вимогою. У разі внесення змін до вартості тарифу, обов’язково проінформувати про це старшого по будинку не менше ніж за 20 днів до внесення таких змін.

6.5. Перед початком виконання поточних робіт по відповідному житловому будинку узгоджувати дані роботи виключно зі старшим по будинку (доцільність, кількість та якість матеріалів, приблизні строки виконання робіт, можливе співфінансування з боку мешканців). Оформлювати дане погодження відповідним протоколом (актом).

6.6. Після виконання будь-яких робіт (поточний ремонт) або наданих послуг в житловому будинку підписувати акти-виконаних робіт виключно зі старшим по будинку.

6.7. Надавати щомісячно старшому по будинку, на його усну або письмову вимогу, для вивчення Картку фактичних витрат на утримання житлового будинку.

6.8. Брати участь в організації зборів мешканців щодо обрання (переобрання) старшого по будинку, керуючись при цьому пунктами 2.2. та 5.1. цього Положення.

6.9. Залучати старших по будинку до проведення оглядів житлових будинків (весняні, осінні) по визначенню обсягів поточного і капітального ремонтів, з наступним формуванням
плану даних ремонтів; проведення періодичних громадських перевірок технічного стану житлових будинків та їх устаткування за участю представників від мешканців будинку.

6.10. Не менше ніж один раз на квартал проводити збори зі старшими по будинкам, попередивши їх про дату та час не пізніше, ніж за 5 днів, для спільного обговорення проблемних питань та шляхів їх вирішення.

6.11. Спільно з старшим по будинку запровадити механізм ведення обхідного листа зауважень по обслуговуванню житлового будинку (додаток 4 до Положення), який складається в 2-х примірниках (для КП ВЖРЕП та старшого по будинку). Обхідний лист заповнюється та підписується старшим по будинку 1 раз на 3 місяці, з наступним його вивченням, вжиттям заходів, доведенням до виконання та контролю за виконанням КП ВЖРЕП.

6.12. В своїй діяльності керуватися Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови та рішеннями міської ради і виконавчого комітету міської ради, прийнятими в межах їх компетенції, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

VII. Обов’язки управління житлового господарства

7.1. Здійснювати постійний контроль над співпрацею між старшими по будинках та відповідними КП ВЖРЕПами.

7.2. Не менше, ніж один раз на рік, проводити збори зі старшими по будинку (за участю виключно начальника управління), для встановлення конструктивного діалогу і виявлення існуючих проблем.

7.3. Здійснювати моніторинг наявності старших в будинках міста та наявності у них відповідних посвідчень. Негайно реагувати, якщо такі випадки будуть (відсутність посвідчень).

7.4. У разі неодноразових скарг мешканців та старшого по будинку на неналежне виконання начальником КП ВЖРЕП цього Положення, вживати заходи для зміни ситуації, включаючи кадрові ініціативи.

VIII. Відповідальність сторін

8.1. Керівник житлово-експлуатаційного підприємства, начальник управління житловим господарством міської ради та старший по будинку за неналежне виконання покладених на них обов’язків, передбачених цим Положенням, несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.На сайте также говорится что к проект есть дополнения, однако ссылка для их скачивания работниками горсовета состоянием на сейчас не поставлена. 

Тэги: старший по дому, Величко, ЖЭК, Житомир, Пивоварова
Комментариев: 44
либерти
1 либерти (либерти)   • 18:03:47, 19 Августа 2014 [Материал]

Жодним Законом України, жодним нормативно-правовим актом України ця інституція не передбачена. На жаль, автор не спромігся зрозуміти, що мешканець будинку і власник квартири у будинку - це дві великі різниці. Тому навіть у визначенні вже допущено непорозуміння, а саме: СБ - це представник мешканців житлового будинку, який має свою частку приватизованого житлового фонду в будинку..." А якщо не приватизував, а придбав чи отримав у спадок квартиру чи частку? Вже не зможу претендувати? І якщо я власник квартири- співвласник загального майна, то на якій підставі буде представляти мої інтереси "мешканець будинку", тим більш якщо його обрали на зборах - незалежно від кількості присутніх осіб?.. Надалі теж куча ляпів... Що це за "підписувати роботи виключно у старшого"?. Діяльність «старшого по будинку» не може обмежувати у правах інших власників квартир або споживачів житлово-комунальних послуг. А що це за "користуватися пільгою 100%"? Тобто з бюджету міста виділять кошти на зарплату старшому по будинку? Поясніть будь-ласка, за рахунок яких коштів або чиїх податків?...Я думав, що цей цілком не дуже вдалий інститут потрібно просто модернізувати і орієнтуватися на ОСББ чи ОСН, але комусь дуже цікаво бути одною ногою у радянському союзі, а другою погратися в демократію...
nvvetal
3 Ololo (nvvetal)   • 18:25:55, 19 Августа 2014 [Материал]

Что с землей в осбб?
Есть дома которые не могут пока в осбб - 30% алкаши, остальные 50% - пенсионеры
Тут как?

Почему старший не может получать 100% от оплаты за свою работу?

Кстати я знаю вы в курсе, как дела с 3 млн грн на кап ремонты для тех кто идет в осбб, добавились еще дома?
либерти
12 либерти (либерти)   • 10:11:39, 20 Августа 2014 [Материал]

С землей в ОСМД пока плохо на уровне земельного закона. Так как оно сейчас прописано, имеет свои недостатки. Для того, чтобы давать для ОСМД в аренду или тем более собственность землю, прежде всего нужно разобраться с сервитутами(тротуарами,проездами,проходящими линиями связи, трубопроводами и т.п) Мое мнение, что в должно быть так : в собственность ОСМД только пятно под самими строениями, а прибуд. территория- в постоянное пользование, но не в собственность ОСМД. Насчет Вашего "пока не могут в ОСББ". Все, и аклкаши в том числе как собственники квартир, УЖЕ в СББ де факто.Осталось только легализировать первую букву в юр.организацию. Все. По СБ и его зарплате я ответил ниже.Еще раз акцентирую, что это за каста, что будет получать зарплату из бюджета города? ОМС? Повторюсь, иного ближайшего пути в этой теме, чем закон ПРО органы самоорганизации населения (дом.ком) ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
nvvetal
30 Ololo (nvvetal)   • 11:41:35, 20 Августа 2014 [Материал]

А я хотел бы чтобы земля была у собственников этого дома - они купили себе тут квартиры, платят за уборку, живут тут. Они теперь смогут сами решать этой земле - крыжовник посадить или детскую площадку с паркингом (платным, дуньги идут в ОСМД) расширить...
либерти
34 либерти (либерти)   • 11:58:04, 20 Августа 2014 [Материал]

Ваше желание имеет право на жизнь. Но в таком случае, нужно придомовую землю отдавать в собственность ОСМД не как для юрлица (что можно сделать сейчас и безусловно можно ее лишиться, например взяв кредит в банке..), а расписать ее как долевую майновую частку каждого власника квартиры или помещения. Но тут еще страшнее штука вырисовывается. Если выделить каждому его долю на территории у дома в 100 квартир - гражданская война неминуема...
nvvetal
35 Ololo (nvvetal)   • 12:00:11, 20 Августа 2014 [Материал]

Да, а что делать?
Частным домам ведь можно :)
А может люди договорятся? Может стоит сделать отдельные суды как в США для решения этих споров?
Tkachuk_V
5 Ткачук Віктор (Tkachuk_V)   • 22:32:23, 19 Августа 2014 [Материал]

1. Перше і найголовніше: в приймальню Величка звертаються люди, що живуть як в ЖЕКівських будинках, так і ОСББшних. Проблем вистачає і там, і там. Не треба малювати рай на землі, там де його немає.

2. Інститут старших по будинку існує вже. Мова йде про наділення сташих адекватними повноваженнями, а не формальностями. Ви цього не знали? Чи Ви пропонуєте сидіти і спотерігати як нас дурять?

3. Так! Виділяти кошти на компенсацію з бюджету. Бо ЖЕКи крадуть більше, а від прозорого контролю виграють усі. Економічна доцільність цього рішення очевидна.

4. Стосовно того, хто підписує акти. В більшості випадків акти підписують у нічого не розуміючих байдужих мешканців, відповідно кошти списуються, як зручно ЖЕКу. І дуже часто підписують його самі працівники ЖЕКів, списуючи тисячі гривень. Ми переконані - за кожну справу має відповідати одна людина - старший по будинку в даному випадку. Тоді ЖЕК не зможе списвати сотні літрів фарби на одну пофарбовану трубу в будинку. Стосовно того, як це реалізувати - аби було бажання керівника це зробити.
либерти
7 либерти (либерти)   • 08:00:58, 20 Августа 2014 [Материал]

1.Про найголовніше я зрозумів.Але існуючий стан краще для виборів ніж такий, коли вже в приймальню буде приходити лише одна людина від будинку(я маю на увазі позицію наявності електорату)
2.Наголошую, інституту старших будинку на рівні держави НЕ існує.Для того, щоби наділяти СБ повноваженнями, треба мати нормативно-правові підстави. Адекватні повноваження СБ не можуть обмежувати права інших.
3.Нічого очевидного не бачу. Пільга на зарплату СБ по Вашій логіці буде надаватися з міського бюджету.Нічого іншого, ніж через інструмент ОСН (БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТ) законодавство не передбачає. І чому з моїх податків (мешканця приватного,ЖБКівського, ОСББешного житлового сектора будуть виділятися кошти на зарплату людині з "ЖЕКівського" будинку? Це якась окрема каста чи що? Крім того, Ви не думали про те, що СБ з трьохкімнатної квартири буде отримувати (по цій редакції) у фінансовому еквіваленті пільгу більшу ніж той СБ , що живе в однокімнатній?..
4.Це дуже добре, що Ви переконані і бажаєте посилити контроль за використанням коштів, але,досягнувши тактичної власної перемоги, Ви відкидаєте у минуле інституцію створення ефективного власника СВОГО житла.
5.І останнє, враховуючи на те, що житловий фонд країни де-факто має лише 3-5% комунального житла, і це обов'язково мусить бути вірішено як на державному так і на місцевому рівні, то як Ви думаєте, що стане з т.з "ЖЕКівськими будинками"?... Чи Вам головне щоби у будинку був "старший"?...
nvvetal
8 Ololo (nvvetal)   • 08:09:39, 20 Августа 2014 [Материал]

Если на то пошло то старший дома потом может перевести дом в осбб имея на это реальные аргументы для жильцов. Сейчас же анархия и фантазерство
либерти
13 либерти (либерти)   • 10:14:50, 20 Августа 2014 [Материал]

Ничего старший не сможет никуда перевести!Процедура организации действительно зависит от инициативной группы или человека, но решать может не конкретное лицо, а общее собрание ВЛАДЕЛЬЦЕВ жилья. А не просто жителей, как в ОСНе. В лучшем случае его( СБ) можно рассматривать как претендента на председателя правления ОСМД или на главу домового комитета ОСН.
nvvetal
17 Ololo (nvvetal)   • 10:41:55, 20 Августа 2014 [Материал]

я про косвенную помощь
конечно жильцы (владельцы) тут все сами решают
Tkachuk_V
10 Ткачук Віктор (Tkachuk_V)   • 09:13:31, 20 Августа 2014 [Материал]

З Ваших слів я розумію так: обидві ноги хворі, одну намагаємось вилікувати(ОСББ), а інша нехай хоч гангреною покриється... Наголошую обидві ноги хворі!

Давайте тоді не будемо вводити побудинковий облік витрат ЖЕКів, давайте залишимо Півоварову. Адже Ігорю Скоропаду важливі лише ОСББ...
либерти
15 либерти (либерти)   • 10:33:12, 20 Августа 2014 [Материал]

Я не лікар, але що стосується наявності гангрени у обидвах ніг, то міг би з Вами посперечатися...Гангрена є, але її можна вилікувати, в тому числі медикаметозними методами - складанням більш реально впливових документів навіть на місцевому рівні. Побудинковий облік ВЖЕ прописаний в існуючих НПА, до речі...Да,Ігорю Скоропаду важливі перш за все ОСББ. Тому що я вважаю на сьогодняшній день це найкращим інститутом реформування ЖКГ України в цілому..Нам би тільки існуючий Закон поправити... Але я не проти і ОСНів, більш того, є прихильником створення уличних,мікрорайонних комітетів по закону Про ОСН. Я не люблю вигадувати новий велосипед з квадратними колесами, при тому, що Ровер вже існує століття...Потрібні системні зміни, а не зміни прізвищ в керівництві... І ще, мабуть останнє, пане Віктор. Ви ще молодий політик, тому рекомендую Вам спробувати навчитися бачити друзів(навіть віртуальних) не лише серед тих, хто підтримує Вас особисто у всьому і співає дифірамби, але серед тих, хто перш за все вказує на особисті помилки... Інакше ці помилки будуть замічати лише Ваші вороги...
Tkachuk_V
28 Ткачук Віктор (Tkachuk_V)   • 11:35:45, 20 Августа 2014 [Материал]

Ігоре, я не вважаю себе політиком. Я вважаю себе менеджером. І дивлюсь на дану проблему не як бюрокртат, який бачить лише перепони, а як менеджер, який бачить можливості. Кожен проект має ланку "контроль". Без цього будь-яка управлінська система розвалюється. Контроль потрібен і в ОСББ, і в ЖЕКах, і в приватних ЖЕКах. Ми впроваджуємо його в ЖЕКах, де він потрібен негайно. Складно з Вами обговорювати через те, що Вам як гоолові асоціації ОСББ в кінцевому результаті вигідна деградація система комунальних ЖЕКів. Ми ж є незацікавленою командою і дивимось на стан справ об'єктивно. Не треба ідеалізувати ОСББ: там проблем не менше, а в перспективі, як на мене, навіть більше.
либерти
37 либерти (либерти)   • 12:13:49, 20 Августа 2014 [Материал]

Ні, пане Вікторе, мені не вигідна деградація комунальних ЖЕКів. Більш того, я вважаю що їх навіть краще мати у кожному місті обовёязково. але не у ролі замовника, управителя і виконавця послуг "в одном флаконе". А як лише виконавця послуг. Якого зможе замовляти навіть ОСББ, яке не є виконавцем послуг за визначенням. Управляти своїм майном повинен лише власник. Або фаховий Управитель, якого він замовить. Но головне - це потрібно розділдити нагально і сьогодні три складові : споживач(власник) - управитель - виконавець (виробник). Ось це і буде першою системною зміною. Щодо проблем в ОСББ. так вони є і будуть, як є будь якій системі. Але! Зберіть інформацію щодо % відношення скарг мешканців ОСББ і мешканців "Жеківських будинків" саме в темі надання та якості отримання ЖКП, а не персональних стосунків між сусідами чи персоналіями. Тут Вам не буде чим мене крити, впевнений... І щодо перспектив ОСББ,якби ми були б такі проблемні, забиті, то чому нас реальнобьют градами на всіх рівнях і ветують Законопроекти, навіть спеціально змінюють тих керівників міністерства, що сприяють ОСББ?..Навіть після Майдану?.. Знаєте які цифри коштів у цій темі? ... Отож... Тому бачити з Вашої сторони допомогу у залишенні цієї ситуації і системи в цілому, мені чесно кажучи, трохи дивно...
passenger
16 Полное имя (passenger)   • 10:35:01, 20 Августа 2014 [Материал]

Уважаемый Виктор, зачем переходить на личности? Давайте конструктивно обсуждать это неоднозначное нововведение.
Мне интересно, как юридически обоснована данная инициатива:
- предусмотрена ли законом возможность создания "старших по дому" по инициативе ОМС, регламентирования его полномочий и установления обязанности для юрлиц и гос/горорганов с ними взаимодействовать, контролировать его и т.п.?
- не ограничивает ли такая инициатива права жильцов и горожан?
- чем предусмотрена возможность для ОСМ устанавливать льготы и полномочия "старшему"?
- существует предусмотренная законами комплексная система контроля за хоз.деятельностью коммунальных предприятий и качеством предоставляемых ими услуг, которая включает прямой контроль и надзор гос/горорганов, а также возможность контроля потребителем. Если эта система на ваш взгляд работает ненадлежащим образом, то как вышеуказанная дублирующая надстройка к этой системе позитивно разрешит ситуацию?
И ещё - достижение какого конкретно результата она предусматривает и в какие сроки? Т.е. какие именно проблемы точно будут решены, не абстрактно?
nvvetal
18 Ololo (nvvetal)   • 10:43:36, 20 Августа 2014 [Материал]

Пока вы говорите - такой институт в житомире действует уже давно с 2010 года и кое-где реально действует. Например Шелушкова, 60, Гоголевская, 15
Tkachuk_V
22 Ткачук Віктор (Tkachuk_V)   • 11:13:14, 20 Августа 2014 [Материал]

Підтверджую, така постанова вже діє. Величко з командою Громадянської позиції її вдосконалили і наблизили до реалій життя, так щоб цей інститут працював, а не був ляльковим театром. До речі, в моєму будинку є старший, який дійсно відповідає за стан справ, і я вважаю, що він має отримувати гідну компенсацію за свою роботу.
passenger
23 Полное имя (passenger)   • 11:16:15, 20 Августа 2014 [Материал]

Я рад, что это работает, пока я говорю. Расскажите подробнее, если не затруднит, как работает и насколько эффективно?
nvvetal
27 Ololo (nvvetal)   • 11:34:11, 20 Августа 2014 [Материал]

Шелушкова 60 - старший дома постоянно задрачивает жек по всем вопросам и принимает акты.
Изза его инциатив что было сделано:
- кап ремонт крыши (я лично с ним был 2 раза у мера) - 70К грн, теперь она не течет (погуглите в инете этот адрес, были даже новости про крышу что она протекает ппц как - эти новости тоже он созывал)
- асфальтирование придомовой территории - вот тут есть фотки http://zhzh.info/news/2013-08-16-16649 (он лично сам сидел и следил за джамшутами, которые внимание! жек нанял в крыму для асфальтирования!!!
- ремонты в подвале (он у нас не течет и сухой наверное с 2008 года) и постоянное реагирование на прорывы труб воды (тут еще надо кап ремонт, есть идея перейти в ОССБ чтобы нам выделили из 3 лямов по программе на эти ремонты и кап ремонты подъездов и швов)
- он постоянно делает сверки счетчика тепла по дому и ведет журнал (самостоятельно), подкручивает вентиль чтобы было тепло или наоборот не жарило зимой - тем самым экономит деньги (как на отопление, так и на здоровье)
- пишет постоянно в прокуратуру на жэк
- проводит акции по сажанию деревьев, травы в придомовой территории (см фотки выше - все заборчики сделал он сам почти + сосед с 2го подъезда)
Вот как-то так. На все его действия палки в колеса были от Дебоя, Пивоваровой и начальника жэка
либерти
39 либерти (либерти)   • 12:23:55, 20 Августа 2014 [Материал]

...есть идея перейти в ОССБ чтобы нам выделили из 3 лямов по программе на эти ремонты и кап ремонты подъездов и швов)
Вас уже с нетерпением ждут в каб.№264 міської ради!
nvvetal
43 Ololo (nvvetal)   • 14:08:01, 20 Августа 2014 [Материал]

Да, вот только остальные жильцы не в курсе, так что скорее всего начнем с трехэтажного домика сначала
nvvetal
29 Ololo (nvvetal)   • 11:38:18, 20 Августа 2014 [Материал]

По Гоголевской 15 (9 этажка, наши соседи) работает старшим дома какойто дедок, постоянно его вижу. Они не столь настырны поэтому запланированнывй ремонта асфальта вместе с шелушкова, 60 не был проведен! Но они тоже сделали крышу - я видел в отчетах величко участие в проблемах этого дома по крыше, хотя величко не в этом округе! У нас Михалец...
Последжний раз видел что они хотели сделать комитет по дому - там присутствовал Величко и Либерти :)
+ они облагораживают детскую площадку (правда сейчас там пару турников аварийные и не огорожены)
- у них есть 4ре площадки для авто которые им разрешил жэк, я считаю что это не правильно и не легально...
passenger
36 Полное имя (passenger)   • 12:02:52, 20 Августа 2014 [Материал]

Отлично! Было бы хорошо, чтобы эта инфа публиковалась на ЖЖ статьями или в блогах, мне очень интересно было узнать о таком позитивном опыте, спасибо.
либерти
40 либерти (либерти)   • 12:25:50, 20 Августа 2014 [Материал]

Єтот СБ по Гогол.15 пока на перепутье: создавать ОСН в доме или организовать ОСМД. Пока думают...
passenger
41 Полное имя (passenger)   • 12:52:23, 20 Августа 2014 [Материал]

О выборе ОСН или ОСББ: разве есть существенная разница, у кого дом будет "на балансе"? И какие ещё есть "за" и "против"?
Собственник ведь не измениться, насколько я понимаю, хотя это уже другой вопрос.
nvvetal
44 Ololo (nvvetal)   • 14:08:45, 20 Августа 2014 [Материал]

Капремонты вот разница :(
Tkachuk_V
21 Ткачук Віктор (Tkachuk_V)   • 11:09:43, 20 Августа 2014 [Материал]

Вітаю!
На більшіть питань Ви можете самостійно отримати відповіді. А от стосовно побудинкового обліку запитаю Вас: Ви можете прийти і зрозуміти, куди витратили квартплатню саме з Вашого будинку? Ні. Ви вірите у державний контроль? Там вже все вирішено без Вас. Побудинковий облік передбачає перш за все публічність витрат і рознесення їх на кожен будинок окремо. Бо зараз ЖЕКи усім розповідають казочки, що цього року ремонтується будь-який інший будинок, тільки не Ваш.
passenger
26 Полное имя (passenger)   • 11:24:22, 20 Августа 2014 [Материал]

Виктор, я почему-то наивно полагал что вы можете общаться без демагогии и хамства. Спасибо, вы окончательно развеяли мои иллюзии касательно политиков.
П.С. Несмотря на то, что я этот вопрос не ставил, полностью поддерживаю упомянутый подомовой учёт затрат как очевидную необходимость. Но увы не могу понять при чём тут некий "старший по дому".
Tkachuk_V
33 Ткачук Віктор (Tkachuk_V)   • 11:54:57, 20 Августа 2014 [Материал]

Не зовсім розумію де Ви побачили хамство. З Вашого боку не зовсім коретно задавати запитання, на які Ви відповідь можете легко знайти в законі про місцеве самоврядування.
passenger
38 Полное имя (passenger)   • 12:18:28, 20 Августа 2014 [Материал]

Если меня безосновательно посылают искать ответы на заданные мной вопросы, то я считаю это хамством. Хотя... https://www.youtube.com/watch?v=IPNu6ybSHuU&feature=player_detailpage#t=6
Іскандер
42 Іскандер (Іскандер)   • 13:51:18, 20 Августа 2014 [Материал]

на 1 і 16

шан. Ігоре та passenger , а вам не здється, що, система, за якою алкаш, мешканець (власник, орендар ) житлової квартири, підписуючий акт виконаних робіт ЖЕКу, порушує права інших споживачів-мешканців житлового будинку? в такому разі нехай згаданий алкаш і сплачує по рахункам, які йому надсилає адміністрація ЖЕКу, ні? Старший по будинку, зазвичай є таким же споживачем послуг ЖЕКу 9 (власником квартири), як і той алкаш, який підмахує ЖЕКу акт, не дивлячись на те, що послуги не надавались, або надавались в неповному обсягу. То в чому невідповідність?
По-вашому, ОМС не може приймати рішення ( нормативно-правові акти), які не суперечать Закону (зокрема ЗУ "Про ЖКП" або ЦкУ), а навпаки уточнюють певну процедуру, і діють на визначеній адміністративно-територіальній одиниці? тоді, давайте пустимо під ніж всі інші положення, порядки і т.п., затвердженні МВК протягом 23 років! Положення про старших будинку, в межах ЗУ "Про місцеве самоврядування", зокрема уточнює і регламентує процедуру підписання актів виконаних робіт.
nvvetal
2 Ololo (nvvetal)   • 18:23:02, 19 Августа 2014 [Материал]

Ок, мои комментарии:
1.2 (побудинковий комітет) - комитеты у нас должны иметь место для оказания услуг громадянам, поэтому думаю это стоит выкинуть

2.1. Старший по будинку обирається (переобирається) ... терміном на З роки - почему 3 года? 1 год помоему достаточно нормально + жильцы собираются и обмануть тяжелее

2.2. Загальні збори мешканців будинку вважаються такими, що відбулися, незалежно від кількості присутніх осіб, за умови, що не пізніше ніж за 5 днів - закон про громадськи збори дает минимум 7 дней! Значит и тут 7 дней должно быть (или ссылка на закон)!!! У рази коли термини не були дотримани - догана видповидальному за оповищення

2.3. КП ВЖРЕП міської ради протягом 5-ти робочих днів, з моменту отримання відповідного протоколу загальних зборів мешканців, звертається до управління житлового господарства міської ради для оформлення та видачі посвідчення. - добавить письмово з повидомленням копиями поперднього старшого дома та нового (письмом с уведолением о получении)

2.4. ... та повидомляе письмово (з повидомленням) нового старшого будинку що вин може отримати посвидчення та иншу необхыдну информацию для швидкого старту

2.7. Протокол та Список загальних зборів (додаток 1) складаються у трьох примірниках, які підписуються головою та секретарем зборів і надсилаються по одному примірнику до КП ВЖРЕП та до управління житлового господарства міської ради, один примірник протоколу зберігається у старшого по будинку. - тут надо добавить - один примірник протоколу зберігається у старшого по будинку Одразу на зборах (был прициндент когда они ево патиряли - жэк 13)

3.5 та проекти тарифив письмово з повидомленням заздалегидь згидно чинного законодавства

7.4 Должен быть простым - за наявности обгрунтованих скарг (актив) вид старших домив - максимум 3 за рик по дому - догана, ще 3 - звильнення з посади без права повернення. У випадку коли начальника жека не звильнено - звильнити начальника управлиння хто вище без права займати посаду в держ жкх 10 рокив
Tkachuk_V
6 Ткачук Віктор (Tkachuk_V)   • 22:34:23, 19 Августа 2014 [Материал]

Дякую, ми обговоримо Ваші пропозиції, думаю, що внесемо корективи. Ще раз дякую за прагматизм! Приєднуйтесь до нас!
nvvetal
9 Ololo (nvvetal)   • 08:11:16, 20 Августа 2014 [Материал]

У вас есть списки старших домов? Может стоит их спросить тоже? :)
Tkachuk_V
11 Ткачук Віктор (Tkachuk_V)   • 09:14:37, 20 Августа 2014 [Материал]

Величко це вже зробив: цей документ створювався за результатами обговорень з 30ма старшими по будинках.
nvvetal
20 Ololo (nvvetal)   • 11:08:36, 20 Августа 2014 [Материал]

оу, а у вас есть списки адресов и телефонов? :)
Tkachuk_V
24 Ткачук Віктор (Tkachuk_V)   • 11:19:39, 20 Августа 2014 [Материал]

Інформація є по всьому місту. В більшості будинків старші або не обрані, або обирались дуже давно і термін їхніх повноважень сплив. Це одна з причин, чому Величко підняв це питання.
nvvetal
31 Ololo (nvvetal)   • 11:42:27, 20 Августа 2014 [Материал]

я видел это решение, но там нету адреса точного и телефона ;)
nvvetal
4 Ololo (nvvetal)   • 19:06:46, 19 Августа 2014 [Материал]

Кстати еще главное - протокол. Дайте его тоже, тот что был - говно и жэки этим пользовались
krasapeta
14 krasapeta (krasapeta)   • 10:17:55, 20 Августа 2014 [Материал]

маю досить щільне довготривале спілкування з жеком....повірте нічого доброго не буде...
nvvetal
19 Ololo (nvvetal)   • 10:44:55, 20 Августа 2014 [Материал]

Нема чого спилкуватись!
У вас есть возможность писать акты-притензии и тд. Прокуратура в конце концов, мерия!!!
krasapeta
25 krasapeta (krasapeta)   • 11:20:40, 20 Августа 2014 [Материал]

вот получу последнюю отписку и в суд...
nvvetal
32 Ololo (nvvetal)   • 11:43:38, 20 Августа 2014 [Материал]

Вы лучше скооперируйтесь со старшими домов и знающими типа Величко, депутатом по вашему району (которому внимание выделяется 20 тыс грн в год на ваш округ, куда он тратит деньги?)
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: