Живой Журнал
Главная » Новости » Общество » 2008 » Ноябрь » 28 » 13:39:21
 

Виктор Котенко победитель конкурса на лучшее журналистское расследование. ФОТО

28 Ноября 2008, 13:39:21 7230 6
Виктор Котенко победитель конкурса на лучшее журналистское расследование. ФОТО

В Жи­томирі, у чет­вер 27 лис­то­пада о 14.00 в прес-клубі ре­форм відбу­лось нагородження пе­реможців дру­гого національ­но­го кон­курсу на кращі жур­налістські розсліду­ван­ня та ав­торські публікації з про­тидії ко­рупції в Ук­раїні (регіональ­ний рівень).

Кон­курс відбу­вав­ся з 1 лип­ня по 31 жовт­ня 2008 ро­ку за та­кими номінаціями на регіональ­но­му рівні «Кра­ще жур­налістсь­ке розсліду­ван­ня чи ав­торсь­ка публікація з про­тидії ко­рупції в дру­кова­них та Інтер­нет ЗМІ Житомирської об­ласті» – пер­ше, дру­ге й третє місце.

Прий­ом робіт на участь у Кон­курсі здій­сню­вали регіональні прес-клу­би.

Ро­боти жур­налістів оціню­вали­ся не­залеж­ни­ми журі з інших об­ластей. Ць­ого ро­ку від Жи­томирсь­кої об­ласті бу­ло по­дано на регіональ­ний етап кон­курсу 27 ма­теріалів з 8-ми об­ласних та рай­он­них дру­кова­них та Інтер­нет - ЗМІ і од­на ро­бота з елект­рон­но­го ЗМІ на національ­ний рівень. Кон­курс про­водив Ук­раїнсь­кий освітній центр ре­форм (УОЦР) за підтрим­ки Про­ек­ту «Гідна Ук­раїна». 

На­город­ження про­вела пре­зидент Ук­раїнсь­ко­го освітнь­ого цент­ру ре­форм Іри­на Мов­чан .

Пе­ремож­ця­ми в нинішнь­ому році ста­ли:
  1. Віктор Ко­тен­ко - ре­дак­тор об­ласної га­зети «Сво­бода» (1-е місце) ,
  2. Леніна Бич­ковсь­ка - влас. ко­рес­пондент об­ласної га­зети «Ехо» в Но­вог­раді-Во­линсь­ко­му (2-е місце)
  3. Пет­ро Та­расюк – ко­рес­пондент об­ласної га­зети «Інте­рес» (3-є місце).
Всі бу­ли на­город­жені цінни­ми при­зами.

Ро­боти трь­ох жур­налістів – влас­них ко­рес­пондентів за­галь­но­національ­них ви­дань та радіо бу­дуть розг­ля­нуті в національ­них номінаціях кон­курсу.

Пер­ший подібний кон­курс відбув­ся в 2007 році й от­ри­мав виз­нання у біль­ше, ніж 500 за­собів ма­сової інфор­мації Ук­раїни.

За ре­зуль­та­тами кон­курсу УОЦР ви­дав книж­ку з най­кра­щими ро­бота­ми кон­курсантів. Ць­ого ро­ку 9 груд­ня 2008 р. у Києві відбу­деть­ся офіцій­на це­ремонія на­город­ження пе­реможців у національ­них номінаціях.


На­город­ження пе­реможців

На­город­ження пе­реможців

На­город­ження пе­реможців

На­город­ження пе­реможців

На­город­ження пе­реможців

Тэги: Виктор Котенко, Житомир, журналисты
Комментариев: 6
Iваницький
1 Iгор Миколайович (Iваницький)   • 13:54:14, 28 Ноября 2008 [Материал]

Мои поздравления.
Редкий в наше время случай, когда "награда нашла героя" более чем заслуженно.
OldPoliceman
2 Руслан Мороз (OldPoliceman)   • 14:27:19, 28 Ноября 2008 [Материал]

Действительно, все журналисты заслуженно получили свои награды! Мои сердечные поздравления !!!
Гильденстерн
3 Гильденстерн (Гильденстерн)   • 14:51:14, 28 Ноября 2008 [Материал]

Было бы интерсно узнать конкретно о каких расследованиях идет речь.
Iваницький
4 Iгор Миколайович (Iваницький)   • 16:07:24, 28 Ноября 2008 [Материал]

smile "Ну вы, блин, даете" - http://zhzh.info/publ/21
Гильденстерн
5 Гильденстерн (Гильденстерн)   • 17:30:14, 28 Ноября 2008 [Материал]

Эм.. так это и есть лучшее? Я думал это неплохое.. по крайней мере если б не поиски гепатита в маке.. и тд..
OldPoliceman
6 Руслан Мороз (OldPoliceman)   • 18:09:46, 28 Ноября 2008 [Материал]

Официально Виктор Котенко получил награду за статью
"Житомирская СБУ «накрыла» оборотней в погонах, и что из этого вышло" http://zhzh.info/publ/21-1-0-616
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: